Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zprávy ze zimních hematologických konferencí o emicizumabu ASH 2023 a EAHAD 2024

Partnerská sdělení společnosti Roche
25. 3. 2024
» Partnerská sdělení » Zprávy ze zimních hematologických konferencí o emicizumabu ASH 2023 a EAHAD 2024
Zprávy ze zimních hematologických konferencí o emicizumabu ASH 2023 a EAHAD 2024

Data z nedávných zimních konferencí ASH 2023 a EAHAD 2024 potvrdila dlouhodobou účinnost a příznivý bezpečnostní profil  emicizumabu, naznačila klesající tendenci ve výskytu inhibitoru FVIII u nepředléčených dětí a znovu prokázala pozitivní vliv na kloubní a kostní zdraví podporující používání emicizumabu u aktivních osob.1-10

Dlouhodobá bezpečnost

  • Poon MC, (P1240, ASH 2023) prezentoval zkušenosti s emicizumabem v kanadském národním registru. V neintervenční kohortové studii sledovali 533 osob s hemofilií A (498 s těžkou formou onemocnění) včetně 2 žen. 72,8% osob užívajících emicizumab bylo bez krvácivé epizody (n=388), medián doby sledování 249 (136-395) dnů. V intra individuálním srovnání došlo ke snížení ABR z 1,22 na 0,5 (p<0.001) v celkové populaci (n=533). Bezpečnostní profil emicizumabu byl v souladu s dříve prezentovanými daty.1
  • Sarouei K, PO126, EAHAD 2024 shrnul data získaná za 10 let sledování bezpečnosti emicizumabu s ohledem na trombotické příhody a trombotickou mikroangiopatii. Do června 2023 bylo emicizumabem léčeno více než 24 000 osob, u 137 z nich byla hlášena 5 ×TMA (všechny v souvislosti s podáváním aPCC) a 150 × TE, ve většině případů u osob s preexistujícím kardiovaskulárním rizikem (67,9%). Od poslední uzávěrky nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály a poměr přínosů a rizik zůstává pozitivní. Lékové agentury již nevyžadují specifické hlášení o bezpečnosti emicizumabu po celém světě, nicméně v souladu s Roche závazkem sledování probíhá i nadále.2
  • Hermans C, PO031, EAHAD 2024 se zaměřil na osoby s HA starší 40 let (n=51) v hemofilickém centru v Belgii pro posouzení bezpečnosti s ohledem na kardiovaskulární rizika a ochrany před krvácením do mozku. Ve skupině léčené emicizumabem (n=44) se nevyskytla žádná příhoda. Ve skupině užívající koncentráty FVIII (n=7) se vyskytla 2 intrakraniální krvácení v souvislosti s nekontrolovanou hypertenzí.3
  • Post hoc analýzu dat 16 osob s jinou než těžkou formou HA ve věku nad 40 let léčených emicizumabem ve studii HAVEN 6 představil Jiménez-Yuste V, PO122, EAHAD 2024. U většiny z nich bylo dříve klasifikováno ≥1 CV riziko (56,3%), ≥2 CV rizika (31,3%). Emicizumab byl v této kategorii účastníků dobře tolerován a bezpečnost se nelišila od osob mladších 40 let či ostatní studijní populace.4

Fyzická aktivita a kloubní/kostní zdraví

  • Výstupy ze sledování fyzické aktivity 102 osob s hemofilií pomocí Fitbit Versa Health & Fitness Smartwatch popsala Maria Elisa Mancuso v ústní prezentaci 663, ASH 2023. Většina ITT populace užívala koncentráty FVIII, 15,7% emicizumab, od 54 osob bylo možné data vyhodnotit. Míra fyzické aktivity byla ve sledované skupině nízká, navzdory tomu více než polovina účastníků zaznamenala krvácení, povětšinou do kloubů a s úrazovou etiologií. Tomu odpovídalo i zhoršující se HJHS skóre. Krvácení se vyskytovalo paradoxně u osob se sedavým způsobem života, což naznačuje více na souvislost s nízkou adherencí k léčbě (průměr 55%) nebo s typem léčby, než s fyzickou aktivitou.5
  • Lyu T, P2620, ASH 2023 se věnovala problematice kostního zdraví u osob užívajících emicizumab. Výsledky sledování naznačují, že neexistují významné rozdíly ve zdraví kostí mezi jedinci, kteří užívají emicizumab, a těmi, kteří jej neužívají. Užívání emicizumabu nevedlo ke zhoršení zdraví kostí ve sledovaném období.6
  • Jaffer Z, PO157, EAHAD 2024 prezentoval výsledky skórování HJHS u 43 dětí starších 6 let sledovaných v hemofilickém centru Birmingham (UK) po dobu 4 let. Průměrně byly k dispozici 3 hodnocení HJHS s hodnotou 0-3%. Z analýzy vyplývá pozitivní korelace mezi užíváním emicizumabu a udržováním skóre zdravých kloubů.7

PUPs/rozvoj inhibitoru

  • Fischer K se ve své práci PO130, EAHAD 2024 zamýšlel nad změnami ve výskytu inhibitoru FVIII v době, kdy je emicizumab stále častější volbou primární profylaxe. Data od PUPs s těžkou formou hemofilie A (n=831) kolektoval v letech 2016-2022 a vyhodnotil po roce léčby emicizumabem. Pozoroval trend ke snižování výskytu inhibitoru, a to přibližně z 22 % v letech 2016-2018 na přibližně 6 % v roce 2022. To pravděpodobně souvisí s nízkou spotřebou FVIII během léčby emicizumabem. Nebyly hlášeny žádné inhibitory proti emicizumabu ani jiné/trombotické nežádoucí účinky.8
  • Pipe S. v ústní prezentaci 505, ASH 2023 seznámil auditorium s výsledky primární analýzy studie HAVEN 7. Cílem bylo zhodnotit účinnost, bezpečnost, imunogenitu emicizumabu u dětí do 1 roku věku. Nebyla zaznamenána žádná spontánní krvácení a 94,5% účastníků mělo nulový počet léčených kloubních krvácení. Bezpečnostní profil byl v souladu s výsledky jiných klinických studií s emicizumabem. Nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály, včetně výskytu intrakraniálního krvácení, TE nebo TMA a žádný z účastníků neměl pozitivní test na ADAs.9
  • Kiialainen A. v posteru P1238, ASH 2023 zaměřila svoji pozornost na údaje o farmakokinetice a farmakodynamice ve studii HAVEN 7. Hladiny emicizumabu byly stabilní a vyšší ~57-66 µg/ml než u dospělé populace. Průměrné koncentrace se s věkem mírně zvyšovaly až do přibližně 6 měsíců věku. Průměrné koncentrace FIX a FX nebyly léčbou emicizumabem ovlivněny. Aktivita podobná FVIII se zvyšuje s věkem až do věku ~3-4 měsíců a hladiny FIX a FX se zvyšují s věkem až do věku ~9 měsíců. Proto i při nižších hladinách FIX a FX pozorovaných u nejmladších účastníků vykazoval emicizumab očekávanou farmakodynamickou odpověď..10

 Vysvětlivky:
ASH = Americká hematologická společnost, EAHAD = Evropská asociace pro hemofilii a přidružené choroby, F = koagulační faktor, ABR = roční míra krvácení, TE = trombotická příhoda, TMA = trombotická mikroangiopatie, p = pravděpodobnost, nejnižší hladina významnosti, HA = hemofilie A, CV = kardiovaskulární, ITT = celková studijní populace, HJHS = škála pro hodnocení kloubního zdraví hemofiliků, ADA = lékové protilátky, PD = farmakodynamika, PUPs = dříve neléčení pacienti

Reference:
1.Poon MC, et al. ASH 2023; prezentace posteru P1240, dostupné z: https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper174057.html
2. Sarouei K, et al. EAHAD 2024; prezentace posteru P0126, dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14919
3. Hermans C, et al. EAHAD 2024; prezentace posteru P0031, dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14919
4. Jiménez-Yuste V, et al. EAHAD 2024; prezentace posteru P0122. dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14919
5. Mancuso ME, et al. ASH 2023; ústní prezentace 663. Dostupné z: https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper179089.html
6. Lyu T, et al. ASH 2023; prezentace posteru P2620. Dostupné z: https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper174200.html
7. Jaffer Z, et al. EAHAD 2024; prezentace posteru P0157, Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14919
8. Fischer K, et al. EAHAD 2024; prezentace posteru P0130. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14919
9. Pipe S, et al. ASH 2023; ústní prezentace 505. Dostupné z: https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper177963.html
10.Kiialainen A, et al. ASH 2023; prezentace posteru P1238. Dostupné z: https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper173015.html

M-CZ-00003845

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.